Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Wykonanie i sukcsywna dostawa tablic rejstracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziiskiego w Grodzisku Mazowieckim na okres 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy

  • Zamieszczono: 04.10.2017 r.
  • Data składania ofert: 12.10.2017 r., godz. 12.00
  • Data otwarcia ofert: 12.10.2017 r., godz. 12.30
Ogłoszenie nr 597184-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.
Powiat Grodziski: Wykonanie i sukcsywna dostawa tablic rejstracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziiskiego w Grodzisku Mazowieckim na okres 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Grodziski, krajowy numer identyfikacyjny 013269108, ul. Kościuszki 30 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)7241833, e-mail zp@powiat-grodziski.pl, faks +48(22)7243049.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiat-grodziski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
pocztą na adres ul. Kościuszki 30, kod 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i sukcsywna dostawa tablic rejstracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziiskiego w Grodzisku Mazowieckim na okres 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do Wy-działu Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a Grodzisk Mazowiecki wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia 22 lipca 2002 roku ( t. j. Dz.U.2016.1038 z dnia 2016.08.18 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 roku ( Dz.U.2016.1603) następujących rodzajach i o przewidywanym zapotrzebowaniu na 15 miesięcy w ilościach: I. Tablice zwyczajne (stałe): 1. samochodowe - 56.250 sztuk 2. motocyklowe / ciągnikowe - 1.125 sztuk 3. motorowerowe - 625 sztuk 4. tymczasowe - 875 sztuk 5. do pojazdów zabytkowych - 250 sztuk II. Tablice indywidualne: 1. samochodowe - 250 sztuk 2. motocyklowe - 63 sztuki III. Wtórniki: - 1.875 sztuk. Do obowiązków Dostawcy należeć będzie również odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych na jego koszt jeden raz w miesiącu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dostawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za usługę odbierania i złomowania starych tablic rejestracyjnych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych tablic muszą odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia 22 lipca 2002 roku (t. j. Dz.U.2016.1038 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi i gwarancji wynosi 3 lata od daty dostarczenia tablic (od daty odbioru partii zamówienia). Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców do wykonania tablic rejestracyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 28527410-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
27520000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 15 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także w.w. Wykonawcy występujący wspólnie, spełniający warunki określone w ustawie oraz w niniejszym SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wymienieni w ust. 1, którzy spełniają warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu): 2.1a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: posiadają certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego na zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z Rozporządzenia Mini-stra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t. j. Dz.U.2016.1038 z późn. zm.). W przypadku wygaśnięcia lub ustania w inny sposób ważności Certyfikatu w okresie obowiązywania umowy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nowy ważny certyfikat w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia lub utraty ważności przez poprzedni certyfikat. 2.1.b). posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. 2.1.c). posiadania zezwolenia Wojewody na działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych ( dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych przed dniem 01.01.2006r.) . 2.1.d). posiadania zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie złomowania starych tablic rejestracyjnych ( w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu uniemożliwiającym odczytanie całego numeru i ich ponowne użycie) odbieranych od Zamawiającego na podstawie karty przekazania odpadu. W przypadku gdy Dostawca korzysta z zasobów innego podmiotu posiadającego zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów – zobowiązany jest do posiadania zawartej umowy z tym podmiotem.
Informacje dodatkowe przed zawarciem umowy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych ( lub zezwolenie Wojewody na działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych – dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych przed dniem 01.01.2006r.) oraz certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego na tablice rejestracyjne objęte zamówieniem a także aktualne zezwolenie/a właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o od-padach, umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w zakresie złomowania starych tablic rejestracyjnych ( w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu uniemożliwiającym odczytanie całego numeru i ich ponowne użycie) odbieranych od Zamawiającego na podstawie karty przekazania odpadu albo, w przypadku gdy Dostawca korzysta z zasobów innego podmiotu posiadającego zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów, umowy zawartej z tym podmiotem i posiadane przez ten podmiot zezwolenie/a.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ), potwierdzający, że zrealizował lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), co najmniej dwie dostawy polegającą na: Wykonaniu i sukcesywnej dostawie tablic rejestracyjnych o wartości dostawy nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto każda w ramach jednej umowy, 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wyko-nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdo-nościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wy-każe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 2.3 rozdział V. 8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykony-waniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia al-bo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie przetargu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy z Wykonawców winien przedłożyć następujące dokumenty: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stano-wić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ w pkt 2, b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać pisemnie Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ. Poniżej wymienione dokumenty nie powinny być dołączane do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na we-zwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: - certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego na zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t. j. Dz.U.2016.1038 z późn. zm.). Dostawca zobowiązuje się do przed-stawienia ważnego certyfikatu w przypadku zakończenia okresu jego ważności w trakcie realizacji dostaw, - zezwolenia Wojewody na działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych ( dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych przed dniem 01.01.2006r). - zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12. 201 roku o odpadach, umożli-wiających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie złomowania starych tablic rejestracyjnych ( w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu uniemożliwiającym odczytanie całego numeru i ich ponowne użycie) odbieranych od Zamawiającego na podstawie karty przekazania odpadu. W przypadku gdy Dostawca korzysta z zasobów innego podmiotu posiadającego zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów – zobowiązany jest do posiadania zawartej umowy z tym podmiotem. - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, - wg. wzoru załącznik nr 6 oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na we-zwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5 lit. a-c. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII pkt. 5 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczą-ce podwykonawców, składane są w oryginale. 7)Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9)Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 10)Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,0 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany wysokości stawki podatku Vat, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. Zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez wykonawcę. 3. Jeżeli okoliczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu lub SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Informacja z otwarcia ofert
Dane administracyjne
Wytworzył: Władysław Kuziara - Główny Specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds Zamówień Publiczmych
Wprowadził: Marcin Lasocki, data: 04.10.2017 r., godz. 14.18
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lasocki, data: 07.11.2017 r., godz. 12.10
Czas Administrator Opis zmiany
07.11.2017 r., godz. 12.10 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
07.11.2017 r., godz. 11.58 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
12.10.2017 r., godz. 15.30 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
04.10.2017 r., godz. 14.21 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
04.10.2017 r., godz. 14.19 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
04.10.2017 r., godz. 14.18 Marcin Lasocki Dodanie przetargu