Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat.

  • Zamieszczono: 14.03.2018 r.
  • Data składania ofert: 04.04.2018 r., godz. 12.00
  • Data otwarcia ofert: 04.04.2018 r., godz. 12.30
Wyniki przetargu

Wyniki z otwarcia ofert

Odpowiedź na ostatnie pytania do SIWZ

Odpowiedź na 8 pytanie do SIWZOgłoszenie nr 530530-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Powiat Grodziski: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Grodziski, krajowy numer identyfikacyjny 013269108, ul. Kościuszki 30 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)7241833, e-mail zp@powiat-grodziski.pl, faks +48(22)7243049.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiat-grodziski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą na adres
Adres:
ul. Kościuszki 30, kod 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat
Numer referencyjny: ZP.272.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Grodziskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży w okresie od dnia 23 czerwca 2018 roku do dnia 22 czerwca 2022 roku. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jed-nostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w tym: – możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, – możliwość negocjacji kursów wymiany walut, – możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, – potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, – oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona/powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem, b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: – dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, – możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, – dokonywanie wpłat zamkniętych za pomocą bezpiecznych kopert wraz z transportem gotówki (co najmniej raz w tygodniu z kasy Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a oraz z kasy przy ul. Żyrardowskiej 48), – zamawiający nie dopuszcza możliwości opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych, c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), na następujących zasadach: – przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, – przelewy złożone w formie papierowej do godziny 16:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, – polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa, – możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych, d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym: – zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, – przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, – serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin, – w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, – przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej, – system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: • dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, • dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, • możliwość dokonywania przelewów bankowych, • generowanie wyciągów bankowych (sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dzień roboczy w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk wraz z oprocentowaniem), • sporządzanie historii rachunku, • pełną informację o dacie i godzinie operacji, • przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, • umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, • korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych, • wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, • system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, • system w wersji „on-line” • generowanie na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w związku ze stosowaniem jednolitego pliku kontrolnego w okresie obsługi bankowej (JPK – WB). • Program musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922, ze zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-nie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.; w zakresie rejestrowania dla każdego użyt-kownika odrębnego identyfikatora, umożliwienia dostępu do danych wyłącz-nie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia, ewidencji identyfikatora użytkownika i daty wprowadzenia danych osobowych do sys-temu. System wykorzystuje metodę uwierzytelniania użytkownika, bazującą na identyfikatorze i haśle, którego złożoność musi wymagać podania mini-mum 8 znaków w tym znak specjalny i/lub cyfry oraz możliwość zmiany ha-seł użytkowników nie rzadziej niż co 30 dni. System ma zapewniać rozliczal-ność działań użytkowników oraz ich przechowywanie w dziennikach syste-mowych od dnia ich zapisu przez dwa lata, • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć strukturę zbiorów danych osobo-wych wykorzystywanych w oprogramowaniu, • udostępnienie systemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach podległych, w dowolnej ilości stanowisk w każdej jednostce, e) wydawanie blankietów czekowych, f) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, g) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych każdego roku, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach na rachunek wskazany, h) przeksięgowywanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych i naliczanych opłat (prowizji) zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie, i) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku, j) umożliwienie płatności za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych w Starostwie Powiatu Grodziskiego (jednostka organizacyjna Powiatu) w budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość wykorzystania terminali do obsługi kart płatniczych może ulec zmianie i może dotyczyć innych jednostek organizacyjnych Powiatu. k) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jest, do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w 2018 roku do kwoty 2.000.000,00 złotych). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:  zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,  każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,  uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,  Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,  kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty zawarcia odrębnej umowy kredytowej,  Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,  kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,  dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć, iż okres wykorzystania kredytu nie przekroczy 120 dni w danym roku,  zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,  w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, l) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe dostępne w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych. m) ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: - eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego (Finanse Premium, Księgowość budżetowa) do systemu bankowości elektronicznej, - import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego (Finanse Premium, Księgowość budżetowa) Zamawiającego. 1.2 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 1.3 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach zawartych z Wykonawcą. 1.4 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 1.5 Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 1.6 Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Powiatu Grodziskiego i jego jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ. 1.7 W ramach umowy Wykonawca zapewni indywidualną (bezkolejkową) obsługę pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w godz. 9.00 – 16.00 w ramach usługi Wykonawca winien umożliwić dokonywanie wpłat osób fizycznych na rzecz budżetu Powiatu i jednostek podległych bez wypełniania dokumentów wpłat, wskazując wyłącznie numer rachunku i tytuł wpłaty. 1.8 Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych, oddziału banku, filii bądź placówki w miejscowości Grodzisk Mazowiecki , które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres obowiązywania umowy. 1.9 Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia. Ilości rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w tabeli poniżej stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji. Lp. Jednostka organizacyjna Powiatu Liczba rachun-ków banko-wych średnia m-czna ilość wysyłanych przelewów drogą elektro-niczną średnia m-czna kwota wpłat gotówkowych średnia m-czna kwota wypłat gotów-kowych średni m-czny stan środków na rachunków bankowych 1 Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Ma-zowieckim 4 136 600,00 1 917,00 200 000,00 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazo-wieckim 3 40 0 466,00 48 500,00 3 Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Ma-zowieckim 3 305 0 2 500,00 150 000,00 4 ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 7 243 0 371,00 271 000,00 5 ZS Nr 1 w Milanówku 4 130 0 183,00 105 700,00 6 ZS Nr 2 w Milanówku 4 119 0 346,00 76 400,00 7 ZS Techn. i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. 3 228 21 000,00 1 142,00 168 300,00 8 Zespół Szkół im H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. 4 184 0 467,00 360 000,00 9 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Maz. 2 30 0 0 15 700,00 10 DPS w Izdebnie 2 126 3 100,00 3 750,00 170 000,00 11 PCPR w Grodzisku Maz. 7 352 0 0 404 000,00 12 PUP w Grodzisku Maz. 5 750 0 0 500 000,00 13 Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzi-sku Maz. 3 40 0 0 19 200,00 14 Muzeum im. A. i J. Iw-aszkiewiczów w Podkowie Leśnej 3 65 2 100,00 250,00 45 000,00 15 Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Gro-dzisku Maz. 2 83 0 0 49 600,00 16 Starostwo Powiatu Grodziskiego 20 680 270 000,00 13 200,00 5 100 000,00 Łącznie 76 ≈3 520 ≈297 000,00 ≈24 600,00 ≈7 700 000,00 Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia dokumenty pod adresem: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8063 http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8748 http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=9848 Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 66100000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-23 lub zakończenia: 2022-06-22
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-23 2022-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm. ), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5 lit. a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. a, powyżej , składa dokument wysta-wiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je do-kumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał doty-czyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo orga-nem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowa-niu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolno-ściach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczą-ce podwykonawców, składane są w oryginale. 7)Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9)Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wy-konawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 10)Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne zezwolenie Komisji posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pro-wadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm. ), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu na terenie Grodziska Mazowieckiego placówki kasowej banku ( filii, Oddziału itp.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena obsługi bankowej 60,00
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 10,00
Oprocentowanie rachunku bieżącego 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe Szpital 2016r.


Odpowiedź na pierwsze i trzecie pytanie do SIWZ

Odpowiedź na pytania 2, 5 i 6 do SIWZ na BIP

Odpowiedź na czwarte pytanie do SIWZ obsługa bankowa na BIPSIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Uaktualniony

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Dane administracyjne
Wytworzył: Władysław Kuziara - Główny Specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds Zamówień Publicznych
Wprowadził: Seweryn Ryński, data: 14.03.2018 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Ryński, data: 25.04.2018 r., godz. 13.34
Czas Administrator Opis zmiany
25.04.2018 r., godz. 13.34 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
11.04.2018 r., godz. 13.45 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
09.04.2018 r., godz. 13.00 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
06.04.2018 r., godz. 14.53 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
30.03.2018 r., godz. 13.29 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
30.03.2018 r., godz. 12.35 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
30.03.2018 r., godz. 12.34 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
30.03.2018 r., godz. 12.32 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
28.03.2018 r., godz. 14.28 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
14.03.2018 r., godz. 10.56 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
14.03.2018 r., godz. 10.55 Seweryn Ryński Dodanie przetargu