Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi udzielania kredytu 2018/S 111-253115

  • Zamieszczono: 13.06.2018 r.
  • Data składania ofert: 24.07.2018 r., godz. 12.00
  • Data otwarcia ofert: 24.07.2018 r., godz. 12.30
Wynik Przetargu

Informacja z otwarcia ofert


Bilans Szpital + Rachunek zysków i strat

I Odpowiedzi na pytania do SIWZ

II Odpowiedzi na pytania do SIWZ

III Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi udzielania kredytu
2018/S 111-253115
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Powiat Grodziski
ul. Kościuszki 30
Grodzisk Mazowiecki
05-825
Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Kuziara
Tel.: +48 609489571
E-mail: zp@powiat-grodziski.pl
Faks: +48 227243049
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=wykaz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Grodziski
ul. Kościuszki 30
Grodzisk Mazowiecki
05-825
Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Kuziara
Tel.: +48 609489571
E-mail: zp@powiat-grodziski.pl
Faks: +48 227243049
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Grodziskiego na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z t
Numer referencyjny: ZP.272.1.5.2018
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w trzech transzach:
I transza – 28.8.2018 r.
II transza – 25.9.2018 r.
III transza – 21.12.2018 r.
Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Zamawiającego na 2018 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska w miejscowości Kaski gmina Baranów,
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Cegłów,
3. Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste – Żuków,
4. Modernizacja drogi 1516 Stare Budy – Baranów w gminie Jaktorów,
5. Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe,
6. Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów – Budy Zosine,
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grodzisk Mazowiecki.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w trzech transzach:
I transza – 28.8.2018 r.
II transza – 25.9.2018 r.
III transza – 21.12.2018 r.
Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Zamawiającego na 2018 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska w miejscowości Kaski gmina Baranów,
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Cegłów,
3. Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste – Żuków,
4. Modernizacja drogi 1516 Stare Budy – Baranów w gminie Jaktorów,
5. Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe,
6. Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów – Budy Zosine,
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku – 500 000,00 PLN.
2.1 Warunki udzielenia kredytu.
1) Okres kredytowania: 9 lat i 5 miesięcy od podpisania umowy, z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.3.2023 r.
2) Pierwsza rata odsetkowa – grudzień 2018 r.
3) Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w dniu 30.3.2023 r., a ostatnia 30.12.2027 r.
4) Spłata kredytu nastąpi w 20 kwartalnych ratach kapitałowych w latach 2023 r. – 2027 r. w tym:
• w roku 2023, 4 raty kwartalne po 250 000,00 PLN,
• w roku 2024, 4 raty kwartalne po 237 500,00 PLN,
• w latach 2025-2026, 8 rat kwartalnych po 250 000,00 PLN,
• w roku 2027, 4 raty kwartalne po 487 500,00 PLN.
Łącznie z odsetkami malejącymi, 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału, z uwzględnieniem karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.3.2023 r.
5) Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 16.7.2018 r. i rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach.
6) Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmian harmonogramu płatności, jak również dopuszcza możliwość przesunięcia terminu uruchomienia kredytu bez dodatkowych opłat.
8) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia wcześniejszej spłaty kredytu, a nie do upływu obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia związanych z tym dodatkowych opłat.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania pełnej wartości kredytu objętego niniejszym zamówieniem bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar za zmniejszenie wysokości kredytu.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot i terminów uruchomienia transz kredytu bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu.
11) Kredyt zostanie przekazany na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A.
Nr 07 1240 6973 1111 0010 8249 8912 w trzech transzach:
• I transza w wysokości – 3 600 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 28.8.2018 r.),
• II transza w wysokości – 1 550 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 25.9.2018 r.),
• III transza w wysokości – 250 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 20.12.2018 r.).
12) Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu bez dodatkowych opłat.
14) Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
15) Jeżeli termin wpłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nast
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 113
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 Ustawy Pzp.
• spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być także wnoszone w formie:
a) pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr rachunku: 86 1240 6973 1111 0010 8283 5632
Z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
b) poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,
c) gwarancji bankowej,
d) gwarancji ubezpieczeniowej
e) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Oryginał dokumentów z pkt b-e zdeponować u Zamawiającego w kasie pok. nr 2, a kopię załączyć do oferty.
3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez gwaranta warunków do spełnienia przez Zamawiającego celem wypłaty pełnej kwoty wadium wniesionego w formie gwarancji.
4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
1) nazwa i adres Zamawiającego;
2) nazwę przedmiotu zamówienia;
3) nazwę i adres Wykonawcy;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w ust. 3.
5. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do jego wnoszenia.
10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z post.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2016 poz. 1988 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Sala konferencyjna (parter) budynku Kościuszki 30, kod 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp zgodnie z działem VII SIWZ.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z działem VIII SIWZ:
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówień Publicznych zwany dalej JEDZ lub jednolitym dokumentem (JEDZ jest składany wyłącznie w formie elektronicznej – szczegóły na str. 14-15 SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców.
4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.
5) W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w jednolitym dokumencie na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument.
6) Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl
7) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2016 poz. 1988 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016.1126) § 5 zgodnie z punktem 8.2 SIWZ. (strona 8, 9, 10 i 11 SIWZ).
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) itd
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2018

Ogłoszenie HTML

Ogłoszenie PDF

Ogłoszenie PDFS

Ogłoszenie XML


Powołanie Starostów i Skarbnika

NIP Powiatu

REGON Powiatu


Opinia RIO o kredycie
Dane administracyjne
Wytworzył: Władysław Kuziara - Główny Specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds Zamówień Publicznych
Wprowadził: Seweryn Ryński, data: 13.06.2018 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Ryński, data: 15.04.2019 r., godz. 11.43
Czas Administrator Opis zmiany
15.04.2019 r., godz. 11.43 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
15.04.2019 r., godz. 11.42 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
08.08.2018 r., godz. 14.47 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
08.08.2018 r., godz. 14.44 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
24.07.2018 r., godz. 15.35 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
18.07.2018 r., godz. 12.41 Marcin Lasocki Aktualizacja przetargu
05.07.2018 r., godz. 15.27 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
04.07.2018 r., godz. 15.13 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
04.07.2018 r., godz. 08.29 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
03.07.2018 r., godz. 14.01 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
14.06.2018 r., godz. 08.23 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
13.06.2018 r., godz. 10.55 Seweryn Ryński Aktualizacja przetargu
13.06.2018 r., godz. 10.47 Seweryn Ryński Dodanie przetargu