Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 177/XXVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu powiatu grodziskiego na rok 2009 r.
Uchwała Nr177/XXVII/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2008r.

w sprawie budżetu powiatu grodziskiego na rok 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165,166,173,182, 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości 64.031.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.033.236,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1A.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 70.931.772,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.033.236,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2A.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.900.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 zaciąganych kredytów w wysokości 6.300.000,00 zł;
 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.695.000,00 zł . Rozchody w wysokości 1.795.000,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 w wysokości 15.552.002,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4; limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 4A oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4B.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 320.000,00 zł z przeznaczeniem na:
-) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 20 000,00 zł;
-) rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie -300.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 5A i 5B w wysokości 303.925,00 zł.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 2.720.000,00 zł; wydatki – 2.670.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 6,6/1.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych: dochody – 130.600,00 zł; wydatki – 168.600,00 zł, zgodnie
z załącznikami nr 7-7/5.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 600.000,00 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 1.260.755,00 zł,
3) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 450.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty:
• należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.724.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
• nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę-1.136.064,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9/1

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 100.000,00 zł,
2) wydatki - 225.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 1.625.000,00 zł,
2) wydatki - 2.078.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.300.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4A i nr 4B,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400 000,00 zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 30.12.2008 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 30.12.2008 r., godz. 15.58
Czas Administrator Opis zmiany
30.12.2008 r., godz. 15.58 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.