Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

STAROSTA GRODZISKI ogłasza przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
STAROSTA GRODZISKI
ogłasza przetargi ustne nieograniczone (licytacje),
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:


1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/13 o pow. 0,0400 ha, położona przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 56 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 2 800 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 10.00.
2. Nieruchomość: działka ew. nr 31/24 o pow. 0,0450 ha, położona przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 63 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 3 150 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 10.30.
3. Nieruchomość: działka ew. nr 31/25 o pow. 0,0600 ha, położona przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 83 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 4 150 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 11.00.
4. Nieruchomość: działka ew. nr 31/5 o pow. 0,0660 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 92 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 4 600 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 11.30.
5. Nieruchomość: działka ew. nr 31/26 o pow. 0,0637 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 90 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 4 500 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2011 r. o godz. 12.00.
6. Nieruchomość: działka ew. nr 31/11 o pow. 0,0461 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 67 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 3 350 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 12.30.
7. Nieruchomość: działka ew. nr 31/12 o pow. 0,0434 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza – 63 000 zł z podatkiem 23% VAT
wadium – 3 150 zł termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 13.00.


Wymienione powyżej nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej KW Nr WA1G/00008934/0. Nieruchomości położone są w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Paryskiej. Nieruchomości są niezabudowane, zadrzewione i zakrzaczone, bez infrastruktury technicznej. Wodociąg gminny i gazociąg w ulicy Prostej oraz linia energetyczna w ul. Prostej i ul. Paryskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Maz., nieruchomości leżą w terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem C2-102MN, C2-103MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych. Nieruchomości wymienione pod poz. ad 1 do 7 przeznaczone są pod zabudowę bliźniaczą. Działka ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha stanowi ciąg komunikacyjny drogę wewnętrzną do ul. Paryskiej dla nieruchomości wymienionych pod poz. ad. 4 do 7.

Poprzednie przetargi odbyły się: 3.10.2011r., 21 i 25.11.2011r., 19 i 23 marca 2012r.


Miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Grodziskiego,
Grodzisk Maz., ul. Kościuszki 30.

Informacje dotyczące przetargów:
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758), które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości w powyższych terminach na konto Starostwa Powiatu Grodziskiego, w NORDEA BANK POLSKA S.A. O/Grodzisk Maz. konto nr 17 1440 1387 0000 0000 1322 7535. W tytule wpłaty wadium należy podać: „wadium, przetarg, działka ew. nr …”. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Do przetargu mogą przystąpić osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 8 lipca 2005r. Dz.U. nr 169, poz. 1418 ze zm.). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli zgłoszą: 1) pisemnie uczestnictwo w przetargu, 2) przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz 3) złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy, w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Grodzisk Maz., ul. Żyrardowska 48A pok. 11, w terminie do dnia 14 maja 2012r. do godz. 11.00, w zgłoszeniu uczestnictwa należy podać „przetarg działka ew. nr …”.
Wpłacenie wadium oraz zgłoszenie uczestnictwa po terminie skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika do przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacenie wadium oraz zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, planem zagospodarowania przestrzennego, z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz z niżej wymienionymi przepisami prawnymi.
Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych oraz koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto Starostwa Powiatu Grodziskiego. Starosta Grodziski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz zamieszczenie na stronie internetowej, podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żyrardowskiej 48 budynek A, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 13 i 11, tel. 0-22 755 52 24 wew. 108, 105, a także na stronie internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce przetargi na nieruchomości. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2108 ze zm.).


Mapa - Grodzisk Maz. ul. Prosta, Paryska

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenie udziału w przetargu
Dane administracyjne
Wytworzył: Michał Janczarski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 17.04.2012 r., godz. 16.23
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 21.05.2012 r., godz. 13.39
Czas Administrator Opis zmiany
21.05.2012 r., godz. 13.39 Elwira Strzelczyk Zmiana przynależności strony
17.04.2012 r., godz. 16.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.04.2012 r., godz. 16.23 Elwira Strzelczyk Dodanie strony